Principes voor samenwerking met kinderen

Het basisprincipe van ons kinderdagverblijf is dat we respect hebben voor elk kind, voor zijn eigenheid en zijn persoonlijkheid. We zorgen voor een stimulerende omgeving met speelgoed en activiteiten die aangepast zijn aan de leeftijd en de interesses van de kinderen, waardoor het kind geboeid en betrokken bezig kan zijn.

Tegelijkertijd zorgen we voor geborgenheid, we bieden overzichtelijke structuur en regelmaat. We respecteren het ritme van het kind, met het oog op het welbevinden van elk kind.

Om ons aanbod zo goed mogelijk af te stemmen op de ontwikkelingsnoden van de kinderen letten wij op de motorische, sociale, emotionele, verstandelijke en taalontwikkeling van elk kind.

Principes voor samenwerking met ouders

Wij willen nauw met de ouders samenwerken, zij zijn de eerste opvoedingsverantwoordelijken van het kind en zijn onze partners. Wij informeren hen over het verloop van de opvang en de pedagogische aanpak, en houden hen op de hoogte van de vorderingen van hun kind.

We nodigen de ouders uit om te praten over hun kind en zijn eigenheden. Op die manier kunnen we de opvang afstemmen op de individuele noden van elk kind. Ouders kunnen met vragen over de gezondheid, opvoeding, de ontwikkeling en de activiteiten van hun kind terecht bij de begeleiders, de verpleegkundigen en de leidinggevende.

Samenwerken in team

We voorzien een gepaste omkadering zodat onze medewerkers hun talenten maximaal kunnen inzetten. Als team  willen we met elkaar omgaan in een sfeer van openheid en respect.

Samenwerken met externen

Als kinderdagverblijf geloven we in een cultuur van dialoog en ontmoeting. Onze samenwerking met diverse externe organisaties en diensten vertaalt zich dan ook in een goede communicatie, een basis van wederzijds vertrouwen, begeleiding, uitwisselen van informatie en diensten.

Voog. Maak een website.